Privacybeleid

Medische disclaimer en Privacy

De praktijk van Lucas Labots is geen vervanging voor reguliere medische geneeswijzen. Ik werk ondersteunend op de reguliere medische zorg en zal indien benodigd doorverwijzen naar erkende specialisten.

Privacyverklaring

Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld conform de Privacywetgeving.

Je persoonlijke gegevens verwerkt Lucas Labots – Gezond met Plezier onderdeel van Programfive, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Lucas Labots – Gezond met Plezier – Programfive verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en Achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

Aanvullend verwerk ik informatie tijdens het kennismakingsgesprek/intake formulier en/of vertrouwelijke gesprekken. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Waarom Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive persoonsgegevens verwerkt:

Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive verwerkt jouw persoonsgegevens (enkel NAW en email-adres, dus nooit de gegevens uit vertrouwelijke gesprekken of intakeformulier!) voor de volgende doelen:

Verzenden van mijn nieuwsbrief

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Hoelang Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive de persoonlijke gegevens bewaart:

Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive is verplicht je persoonsgegevens en cliëntendossier te bewaren in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor derden. Het clientendossier moet 20 jaar bewaard worden. Voor de facturen geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek:

Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive gebruikt Google analytics en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lucas Labots – Gezond met Plezier /Programfive en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lucas@gezondmetplezier.nl . Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:

Ter bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lucas@gezondmetplezier.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact met Lucas Labots – Gezond met Plezier/Programfive wilt opnemen kun je me als volgt bereiken:

Email: lucas@gezondmetplezier.nl